Mario celebrates: “The US Senate a quits!”

*****
Written on